GMB Sİte içi arama
GMB Takvim
GMB Döviz Kurları
T.C.M.B Alış Satış
EUR 6.0755 6.0865
USD 5.3710 5.3807
GBP 6.7506 6.7858
Çarşamba, 19.11.2014 - 23:21
İlk Gümrük Müşavirleri (eski tabirle gümrük komisyoncuları) Kanunu

İlk Gümrük Müşavirleri (eski tabirle gümrük komisyoncuları) Kanunu

1093 SAYILI KANUN

(19.06.1927)

Madde 1- Ecnebi memleketlerden Türkiye’ye gelen veya Türkiye’den ecnebi memleketlere çıkan eşyayı ticariyenin gümrüğe ait muamelatı ya bizzat eshabi veyahut gümrük komisyoncuları tarafindan ifa olunur.Ticarethane müstahdemlerinden gümrük muamelesini ifaya mezun bulunanlar, yalnız o ticarethanenin gümrük muamelesine mahsus olmak üzere Ticarethane sahibi makamına kalm olabilirler.

Madde 2- Anonim ve kooperatif şirketlere ait eşya, Ticarete mahsus olmayan eşyanın gümrük muamelesi eshabi veya hüviyeti malum mütemedi veya memuru tarafindan ifa olunur.

Madde 3- Mensup oldugu ticarethane namına gümrük muamelesini yapacak olan müstahdemler Türkçe’yi layıkıyla söylemek ve yazmakla mükellefdirler.
Gümrük Komisyoncusu olmak için:

a) Türk olmak
b) 20 yaşını ikmal etmiş olmak
c) Türkçe’yi layıkıyla söylemek ve yazmak
d) Sari maraz ile malül olmamak
h) Hileli iflas ile mahkumiyeti olmamak
v) Gümrüğe taallük eden kavanin, nizamat ve mevzuata vukufunu bilimtihan isbat eylemek lazımdır.

Madde 4- Gümrük Komisyonculuğuna talip olanların baladaki seralti haiz oldukları evrak ve vesaik ile tespit edildikten sonra isimleri bir ay müddetle Gümrük İdareleriyle Ticaret Odalarıve Borsaların neşriyat mahallerinde ilan edilir.
Bir ay zarfında aleyhlerine kendi hüviyetlerini tayyin ile tahriren veya madde tasrihiyle bir güna müddeiyat vuku bulmayanlara vesikaları verilir. Rüsumat Müdüriyeti Umumyesince de tescilleri icra olunur.

Madde 5- Gümrük Komisyoncuları, komisyonculuktan baska bir ticaretle mesgul olamazlar.

Madde 6- Gümrük Komisyoncusu olacakların Birinci sınıf gümrükler için 1000 ikinci sınıf için 500 liralık bir kefaletname tevdi etmeleri lazımdır.

Madde 7- Gümrük Komisyoncuları, tavassut ettikleri muamelat için Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi’nin göstereceği şekilde defter tutmağa ve muamelatına tavassut ettiği tacirlerden ne nam ile olursa olsun aldıkları ve tacir namına sarfettikleri kaffei mebalığı müvazzahan bir deftere kayt etege mecburdur.

Madde 8- Komisyonculuktan başka bir ticaretle mesgul oldukları veya her ne suretle olursa olsun emniyet ve itimadi salip harekette bulunduklari Gümrük Kanunun (88) inci maddesine mezkür Komisyoncularla tahkik ve tespit edilen Komisyoncularin vesikalari 3 seneye kadar muvakkaten istirdat olunur.

Madde 9- Gümrük Komisyonculuğu vesilesile gayri mesru ahvaj ve muamelata tavassut etmek veya sahte sıfat ve hareketle alakadarları igfal eylemek istedikleri yukarıdaki madde mucibinde sabit olan Komisyoncuların vesikaları sureti katideyede istirdat olunur.

Madde 10- Gerek muvakkaten, gerek sureti katiyede vesikaları istirdat olunan Komisyoncularin isimleri, Gümrükler ve Ticaret Odaları ile Borsalarda ilan ve Gümrük mevmuasile nesrolunur.

Madde 11- Dahilden dahile eşyayı ticariye sevkeden Komisyoncular iş bu kanun ahkamina tabi değildir.

Madde 12- Muamelati ticariyesi az olan mahaller İcra Vekilleri Hey’cü kararı ile bu kanun ahkamından istisna edilebilir.

Madde 13- Bu kanun 1 Eylül 1927 tarihinden muteberdir.

Madde 14- Bu kanunun alikamini icraya Maliye Vekili Memurdur.

  • Ad Soyad :
  • E-Posta :
  • Yorum :

İletişim Bilgileri

Akif PARLATAN
Gümrük Müşavirleri Birliği / GMB

E-posta : AkifParlatan@orgTR.org

Telefon : 0532 367 96 72

Faks : 0

Tüm hakları saklıdır © 2012 - Akif PARLATAN
Bu site Turkishost website yazılımını kullanmaktadır.